MK   EN   SQ  

Тим

И најдобрите комуникациски стратегии и планови не го даваат саканиот резултат доколку не ги реализира тим со капацитет, морален кредибилитет, искуство и посветеност во работата, желба за успех...

Искуство со...

Нашето искуство се должи на довербата од нашите Клиенти. Им благодариме за тоа!

Комплексноста на современиот стил на работа и живот наметнува потреба од брза и точна размена на информации. За ефикасни комуникации неопходен е интегриран пристап. Тоа подразбира оптимален баланс од разновидни комуникациски канали.

Комуникациите секако постојат. Успешни се оние што знаат како да управуваат со нив. ImagePR ги стимулира комуникациите како управувачка функција. За тоа е потребна акција, која во комбинација со знаењето, искуството и професионалноста, води кон остварување на целта – успех.

Определба на тимот на ImagePR е дека успесите им припаѓаат на нашите Клиенти. Нашата работа е да им дадеме јавност. Некои нешта можат да се видат и одблизу.

  ImagePR - Агенција за односи со јавноста и промоција
Никола Вапцаров 2, 1000 Скопје, Македонија; тел/факс: +389 (02) 3290 486
office@imagepr.com.mk
Апликацијата е изработенa од www.4ward.com.mk